خاموش شدن ماکسیما در حال حرکت

عیب یابی مشکل خاموش شدن ماکسیما در حال حرکت