خاموش شدن ماکسیما در زمان ترمز کردن

علت خاموش شدن ماکسیما در زمان ترمز کردن