خاموش شدن ماکسیما در زمان ترمز کردن

دلیل خاموش شدن ماکسیما در زمان ترمز کردن