دیسک و صفحه کلاچ ماکسیما

وظیفه دیسک و صفحه کلاچ ماکسیما