خودرو نیسان رونیز کار کرده

چرا خودرو نیسان رونیز کار کرده نخریم؟